Adatvédelmi irányelvek

Hatályos: 2022.01.17

Üdvözöljük az Aranyalma Présház honlapján. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk.

A jelen adatvédelmi tájékoztató leírja, hogyan gyűjtjük és használjuk a  személyes adatait, amikor a weboldalt látogatja. Amikor a http://aranyalma.ro/ - ra látogat automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat az Ön készülékét illetően, ideértve az Ön böngészőjét, IP-címét, időzónáját és az Ön készülékére telepített sütikkel kapcsolatos információkat.

Ahogy böngészi a http://aranyalma.ro/ oldalt információkat gyűjtünk a megtekintett weblapokról vagy termékekről, arról, hogy mely webhelyek vagy keresési kulcsszavak vezették a http://aranyalma.ro/-ra és információk arról, hogy miként viszonyul a http://aranyalma.ro/ -hoz.

Ezt az automatikusan gyűjtött információt "eszközinformációnak" nevezzük.

Gyűjtött eszközinformációk:

 • A "sütik" olyan adatfájlok, amelyeket a készülékére vagy a számítógépére helyeznek, és amelyek gyakran tartalmaznak egyedi névtelen azonosítót.
 • A "naplófájlok" nyomon követi a webhelyen megjelenő műveleteket, és adatokat gyűjt, beleértve az IP-címet, a böngésző típusát, az Internet szolgáltatót, a referencia / kimeneti oldalakat és a dátum- / időbélyegzőket.
 • A "webjelzők", a "címkék" és a "képpontok" olyan elektronikus fájlok, amelyeket az oldal navigálására vonatkozó információk rögzítésére használnak.

Személyes adatait arra is hasznáhatjuk, hogy e-mailben kommunikáljunk önnel.

Az összegyűjtött eszközinformációkat arra használjuk, hogy elemezzük a lehetséges kockázatokat és a csalásokat (különösen az Ön IP-címét), és általánosságban javítsuk és optimalizáljuk webhelyünket.

Megoszthatjuk az Ön személyes adatait az alkalmazandó törvények és rendeletek betartása érdekében, hogy válaszoljunk egy megbízásra, keresési parancsra vagy egyéb jogi információkérelemre, amelyet kapunk, vagy hogy jogainkat védjük.

A webáruházunkra vonatkozó adatkezelési információk

Az Aranyalma SRL által fenntartott Webáruház működtetése során a regisztrálók, és azon keresztül, vagy regisztrálás nélkül vásárlást folytatók személyes adatait kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet által előírtakkal összhangban.

Az Aranyalma SRL fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa, előzetes bejelentés nélkül.

Adatkezelő

A Webáruházon közzétett adatok kezelője az Aranyalma SRL:

 • Cím: Fotosmartonos, 15 sz., Gidófalva, Kovászna megye
 • Cégjegyzékszám: J14/256/17.12.2013
 • Adószám: 32592326
 • Email cím: info@aranyalma.ro

A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelés

Regisztráció

Az adatkezelő felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy a webáruházban történő vásárlás előzetes regisztrációhoz nem kötött, a regisztrációt követően a vásárlás pedig nem kötelező. Egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót terheli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje. Az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség a Vásárlót terheli.

A Webáruházban történő regisztráció végrehajtása, a vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése. A vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján.

 • A kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, cím), telefonszám, email cím, jelszó.
 • Az adatok megőrzésének ideje: a vásárló hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó fiókjának végleges törléséig, továbbá 1 évi inaktivitás esetén a regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig.
 • Az adatkezelés helye: az adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök.
 • Az adattárolás módja: elektronikus.
 • Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Vásárlás

 • A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím)
 • Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.
 • Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:
  • Futárszolgálat - Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása; továbbított adatok köre: az a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím) - az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység jellege és célja a futárszolgálatok adatkezelési tájékoztatóiban tekinthetőek meg
  • https://stripe.com/en-ro - Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység jellege és célja a Stripe adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-ro/privacy
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
 • Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg.
 • Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.
 • Az adattárolás módja: elektronikus.

A Vásárlók jogai, és jogérvényesítés

Minden, a Vásárló által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

A vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 • Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Kapcsolat

Ha további kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@aranyalma.ro e-mail címen.